Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid (hierna te noemen WGV ZHZ) gevestigd aan de Wijnstraat 209, 3311 BV te Dordrecht. Ons KvK-nummer is 51181835.

Waarom deze privacyverklaring?

Bij WGV ZHZ hechten we veel waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we informatie over welke gegevens we verzamelen, wat we daar mee doen, hoe we met gegevens omgaan en hoe lang de gegevens bewaard worden. Tevens is hier terug te vinden hoe invloed kan worden uitgeoefend op de verwerking van jouw persoonsgegevens door WGV ZHZ. Vanzelfsprekend gaat WGV ZHZ uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens en leeft WGV ZHZ de wet- en regelgeving na op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken is altijd op deze website te vinden.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt en hoe lang worden de gegevens bewaard?

WGV ZHZ verwerkt persoonsgegevens als je deelneemt aan een van onze activiteiten, gebruik maakt van onze producten of diensten, bij het bezoeken van onze website, bij het reageren op onze social media-uitingen en voor verstrekking van onze nieuwsbrief. Hiervoor hebben wij persoonsgegevens nodig. Volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij je gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Deelname aan activiteiten, aanmelding bij netwerkbijeenkomsten en gebruik van onze producten of diensten. Bij deelname aan de activiteiten van WGV ZHZ, aanmelding voor een van onze netwerkbijeenkomsten of gebruik van een van onze producten of diensten verwerken wij je voor- en achternaam, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres en voor welke organisatie je werkzaam bent. De gegevens worden tot drie jaar na deelname of gebruik van ons product of dienst bewaard.

Gegevens van onze websitebezoekers

Van bezoekers van onze website worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je onder meer zelf verstrekt, zoals je e-mailadres en naam. Daarnaast gebruiken wij functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het eerste bezoek aan een website worden opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website kan functioneren. De analytische cookies verzamelen gegevens met betrekking tot het gebruik van de website, zoals de datum en duur van jouw bezoek, doorverwijzende en binnenkomende websites en klikgedrag. Hiervoor gebruiken we Google-Analytics-cookies waarbij jouw gegevens (IP-adres) worden geanonimiseerd. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics-cookies. De functionele en analytische cookies worden standaard na twee jaar verwijderd. Mocht je de cookies eerder willen verwijderen, dan kan dat via de instellingen in jouw browser. Onze website www.zorgenwelzijnzhz.nl bevat links naar andere externe websites. Onze privacyverklaring is niet van toepassing op externe websites.

Sollicitanten

Als je bij WGV ZHZ solliciteert, verwerken wij je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en alle andere gegevens die je tijdens jouw sollicitatie verstrekt. Deze gegevens worden tot zes maanden na de sollicitatiedatum bewaard zodat we eventueel nog contact met je kunnen opnemen als er een nieuwe vacature vrijkomt.

Social media-uitingen

De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen, naar aanleiding van jouw reacties op social media-uitingen, worden door WGV ZHZ verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer. Om meer te weten over hoe het betreffende platform omgaat met jouw persoonsgegevens en hun bewaartermijn verwijzen we je uitdrukkelijk naar de privacyverklaring van het betreffende medium.

Dienstverlening

WGV ZHZ verwerkt jouw gegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren. Voor de registratie van de afgenomen dienst, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. De persoonsgegevens die op basis van dit doel worden verzameld hebben de uitvoering van een overeenkomst als grondslag. De gegevens die in dit kader worden verwerkt, kennen een bewaartermijn van 7 jaar.

Informeren

WGV ZHZ verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van WGV ZHZ, zoals bijvoorbeeld nieuwe activiteiten. Voor deze berichten kun je jezelf te allen tijde afmelden. De grondslag voor deze verwerking is gerechtvaardigd belang dan wel toestemming.

Analyses en (markt)onderzoek

Je persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van WGV ZHZ en aan haar gelieerde ondernemingen te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Je beslist zelf of je hieraan mee wilt doen door wel of geen toestemming te geven. De grondslag voor deze verwerking is dan ook toestemming.

Rapportage

WGV ZHZ verwerkt gegevens van deelnemers voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes/projecten effectief zijn. Deze rapportages bevatten geen gegevens van individuen maar bevatten enkel informatie over bepaalde groepen en zijn gebaseerd op bijvoorbeeld het aantal nieuwe deelnemers, bij welke (zorg)instelling de deelnemers werkzaam zijn en het aantal deelnemers. De grondslag voor deze verwerking is gerechtvaardigd belang.

Contact met bezoekers

Als je contact met ons opneemt of als wij contact met jou opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van WGV ZHZ later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen. Afhankelijk van de vraag is de grondslag voor deze verwerking uitvoering van een contract, gerechtvaardigd belang of toestemming.

Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens?

WGV ZHZ zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen zoals toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van WGV ZHZ zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

Gebruik van derden bij de verwerking van gegevens

WGV ZHZ maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Daarnaast komen we overeen dat zij jouw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en dat jouw gegevens verwijderd worden zodra ze niet meer nodig zijn. De derde partijen waarvan WGV ZHZ gebruik maakt, zijn de beheerder van onze website en onze ICT-partner. Zowel de medewerkers van WGV ZHZ als de andere partij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Verstrekt WGV ZHZ gegevens aan derden?

WGV ZHZ verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. WGV ZHZ kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Hoe kunt je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens?

In de AVG is een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

Inzage gegevens

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

Rectificatie gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist zijn en te laten aanvullen als deze onvolledig zijn.

Wissen gegevens

Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen. Dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien WGV ZHZ de gegevens niet meer nodig heeft maar je de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

Bezwaar tegen verwerking

Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Dit bezwaar zal altijd worden toegekend, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van WGV ZHZ of een derde. Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Vragen en contactgegevens

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doet je dat als volgt. Je kunt jouw verzoek versturen naar info@zorgenwelzijnzhz.nl. Of je kunt per post een verzoek sturen naar:

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid

Onder vermelding van: privacy verzoek

Wijnstraat 209

3311 BV Dordrecht

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer. WGV ZHZ zal voor verificatie contact opnemen middels de verschafte contactgegevens. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van WGV ZHZ kunt je een sturen naar info@zorgenwelzijnzhz.nl. Bij WGV ZHZ doen we ons uiterste best om jouw privacy te waarborgen en ervoor te zorgen dat we voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Mocht je desondanks van mening zijn dat wij niet op de juiste manier zijn omgegaan met jouw persoonsgegevens, dan kun je een klacht indienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Werken in de zorg 4 [al aangekocht!]

Werken in de zorg?

Op onze vacature website staat een overzicht van alle zorgvacatures binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Ook alle informatie over werken en leren in de zorg is daar te vinden.